Klasa 0 Sobota

  • Klasa 0 sobota

Zadanie domowe : str. 82,83 i 86.