Regulamin Ucznia

Polska Szkoła im. Czesława Miłosza
REGULAMIN UCZNIA
UCZEŃ POLSKIEJ SZKOŁY POWINIEN:
 1. Wykazywać sie wysoką kulturą osobistą oraz wzorowym zachowaniem w szkole i poza jej terenem.
 2. Być prawym i dobrym człowiekiem.
 3. Poznawać język polski, historię , kulturę , tradycje przodków.
 4. Godnie reprezentować Polski Naród.
PRAWA UCZNIA:

 1. Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej.
 2. Prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia w języku polskim.
 3. Opieki w czasie zajęć lekcyjnych w szkole.
 4. Zgłaszania problemów nauczycielom lub dyrektorowi szkoły.
 5. Reprezentowania szkoły na szkolnych imprezach i pozaszkolnych autoryzowanych przez szkołę.
 6. Brania udziału w konkursach.
 7. Uzyskania odpowiedniej wiedzy w języku polskim na danym poziomie nauczania.
OBOWIĄZKI UCZNIA:

 1. Uczęszczać regularnie do szkoły i przychodzić punktualnie na lekcje .
 2. Przynosić wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.
 3. Przebywać w klasie w czasie zajęć lekcyjnych.
 4. Szanować mienie szkolne. Za zniszczenia ponosi odpowiedzialność.
 5. Przygotowywać się do lekcji i systematycznie odrabiać zadania domowe.
 6. Sprzątać po sobie w klasie.
 7. Wykorzystać przerwę na zjedzenie posiłku w kafeterii i korzystanie z toalety.
 8. Okazywać szacunek dorosłym i pozostałym uczniom.
 9. Zachowywać się grzecznie na lekcjach i wykonywać polecenia nauczyciela.
 10. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 11. Ucznia obowiązuje odpowiedni strój.
PRZEPISY SZKOLNE:

 1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski.
 2. Nieobecności muszą być usprawiedliwione u wychowawcy klasy, w przypadku
  10 nieusprawiedliwionych nieobecności uczeń będzie nieklasyfikowany.
 3. Zabrania się samodzielnego opuszczania budynku szkolnego w czasie lekcji i przerw.
 4. Zabrania się palenia papierosów na terenie szkoły i na parkingu.
 5. Zabrania się przynoszenia na lekcje: piłek, ostrych narzędzi, zapalniczek, radia, narkotyków,
  alkoholu i papierosów.
 6. Zabrania się używania niecenzuralnych wyrażeń w języku polskim i angielskim.
 7. Zabrania się jedzenia w klasach.
 8. Zabrania się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zgubione w szkole.

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego uczeń zostaje ukarany:
obniżeniem oceny z zachowania, naganą, zawieszeniem w prawach ucznia lub
skreśleniem z listy uczniów.